Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i ich przedstawicieli


Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej jest Klaudia Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą klamka zapadła Klaudia Kamińska, ul. Rogalskiego 2/71, 03-982 Warszawa, NIP: 7231608509, REGON: 387064885. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [kontakt@psitwor.pl].
Niniejsza informacja dotyczy Ciebie, jeśli jesteś:
a) moim klientem, będącym osobą fizyczną, co oznacza, że zawarłam z Tobą umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz, umowę sprzedaży, umowę szkoleniową lub inną podobną umowę (dalej będę Cię określać „Klientem”);
b) osobą reprezentującą, pracownikiem lub współpracownikiem mojego Klienta albo klienta niebędącego osobą fizyczną (czyli np. reprezentujesz spółkę) (dalej będę Cię określać „Przedstawicielem”).
Jeśli jesteś moim Klientem Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 1 , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
b) w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania przeze mnie obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji zawartej umowy, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeśli jesteś Przedstawicielem, Twoje dane osobowe otrzymuję od mojego klienta, któreg
reprezentujesz lub z którym współpracujesz albo sam przekazujesz mi te dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej mnie z tym klientem.
Przetwarzam następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a) jeśli reprezentujesz mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
b) jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Cię zatrudnia nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).
Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu
klienta;
b) w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
d) w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z klientem. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z moim klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli


Twoje dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:
a) udzielającym mi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawne marketingowe, administracyjne, w zakresie poczty elektronicznej;
b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie;
c) upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
W związku z korzystaniem z usług [] Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie [] / Nie zamierzam przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa poza EOG) ani organizacji międzynarodowej.
Nie zamierzam wobec Ciebie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów),
c) przeniesienia danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w
sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy),
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia mailowo na adres e-mail: kontakt@psitwor.pl.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych narusza RODO.