Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSITWÓR I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 15.03.2022 r.

I. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1.1. Psitwór – Psitwór, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Psitwór, dostępna pod adresem www.psitwor.pl, za pośrednictwem której Psitwór świadczy Usługi drogą elektroniczną;
  1.3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Psitwór. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej jest Klaudia Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą klamka zapadła, ul. Rogalskiego 2/71, 03-982 Warszawa, NIP: 7231608509, REGON: 387064885. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [kontakt@psitwor.pl]. Dokument ten, dostępny pod adresem: https://psitwor.pl/sklep/?page_id=3
  1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Klaudię Kamińską pod adresem: www.psitwor.pl
  1.6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Psitwór Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz ewentualny dostęp do Treści Cyfrowych;
  1.7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
  1.8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła,
  pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
  1.9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
  1.10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
  1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
  1.12. Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Psitwór albo usługi świadczone przez Psitwór, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;
  1.13. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  1.14. Usługa – każda usługa świadczona przez Psitwór drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;
  1.15. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Psitwór, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.
 2. Psitwór świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące
  Usługi:
  2.1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  2.2. założenie i prowadzenie Konta;
  2.3. prowadzenie Koszyka;
  2.4. składanie Zamówień w Sklepie;
 3. Kontakt z Psitwór jest możliwy:
  3.1. pisemnie na adres: ul. Rogalskiego 2/71, 03-982 Warszawa
  3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@psitwor.pl;
  3.3. za pośrednictwem komunikatora Messenger lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (najszybszy sposób)
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 4. Psitwór dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Psitwór dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Psitwór na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Psitwór w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

IV. TREśCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Psitwór na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony PsiTwór, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.


V. PROWADZENIE KOSZYKA

 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Psitwór, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

VI. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: e-maila i zaakceptowania wymaganych oświadczeń. Po wpisaniu w Formularzu Rejestracji swojego adresu e-mail, Psitwór na podany adres prześle wiadomość zawierającą hasło. Hasło to można wówczas zmienić.
 3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (e-mail) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
 5. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Psitwór za pośrednictwem jednego zkanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Psitwór niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Psitwór wystawia faktury bez VAT.
 3. Psitwór zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Psitwór w sposób
  zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 7. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Psitwór, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Psitwór a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
 9. W celu złożenia Zamówienia należy:
  9.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  9.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  9.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  9.4. wypełnić Formularz Zamówienia,
  9.5. kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”
  9.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;
  9.7. w przypadku wybrania produktu personalizowanego napisać w uwagach, jakie Klient wybiera kolory.
  9.8. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
 1. Psitwór udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
  10.1. płatności elektroniczne za pośrednictwem imoje;
  10.3. przelew bankowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury, jest ona doręczana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta po złożeniu Zamówienia.
 4. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od wyboru usługi dostarczenia produktu Klientowi.
 5. Psitwór realizuje dostawę towarów za pośrednictwem InPost. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Klienta. Klient przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.
 6. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Psitwór. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w
  zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
 7. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku lub faktury bez VAT, zostanie ona
  doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też
  dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury od razu przy zamówieniu.
 8. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Psitwór a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta
  zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.
 9. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 10. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Psitwór dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 1. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Psitwór terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Psitwór oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: kontakt@psitwor.pl
 4. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w
odniesieniu do umowy:
6.1. o świadczenie usług, jeżeli Psitwór wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który
został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Psitwór utraci prawo odstąpienia od umowy,
6.2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Psitwór o utracie prawa odstąpienia
od umowy,
6.3. o wykonanie Produktu na zamówienie według życzenia Klienta.

IX. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu. 
 2. Klient może zgłosić reklamację do Psitwór z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
 1. mailowo – na adres: kontakt@psitwor.pl;
 2. pisemnie – na adres: ul. Rogalskiego 2/71, 03-982 Warszawa.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Psitwór ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 
 2. Psitwór zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 
 3. Psitwór rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Psitwór zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Psitwór poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Klaudia Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą klamka zapadła Klaudia Kamińska, ul. Rogalskiego 2/71, 03-982 Warszawa, NIP: 7231608509, REGON: 387064885. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [kontakt@psitwor.pl].
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem imoje, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta. 

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Klaudii Kamińskiej, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Klaudii Kamińskiej lub podmiotom trzecim, z którymi Klaudia Kamińska zawarła stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Klaudii Kamińskiej.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
  6.1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
  6.2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.4. Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.5. Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Psitwór zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Psitwór poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.